Levering op afspraak
-
GRATIS levering
-
14 dagen geld terug garantie
-
100% hand geschilderd
-
Hoge kwaliteit

Schilderijen
      Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en op alle overeenkomsten van Best Paintings. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, waarbij de betreffende afwijking van de voorwaarden duidelijk wordt omschreven. Een dergelijke afwijking van deze voorwaarden zal te allen tijde slechts kunnen gelden voor individuele bepalingen en zal nimmer als gevolg hebben dat de voorwaarden als geheel niet van toepassing zijn.

2. Het accepteren van een aanbieding of wel het doen van een bestelling houdt in dat u de voorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen / Betalingen

3. Aanbiedingen door Best Paintings gedaan zijn vrijblijvend. Voor fouten voorkomend in de aanbiedingen op de site van Best Paintings is Best Paintings op geen enkele wijze aansprakelijk. Best Paintings behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

4. De vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

5. Betaling dient te geschieden bij afhalen of levering. Op verzoek van de klant kan de betaling ook vooraf per bank/giro geschieden.

Overeenkomst

6. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Best Paintings is vermeld en dit door Best Paintings schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

7. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een gegeven opdracht/bestelling is geaccepteerd door Best Paintings. Best Paintings is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Best Paintings u dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

8. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, als u al het geen op grond van de overeenkomst van Best Paintings verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van aflevering.

9. Best Paintings heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door U dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Best Paintings gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Best Paintings is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Levering

11. De schilderij(en) kunnen worden geleverd, dit in overleg.

12. De schilderij(en) kunnen ook worden opgehaald, dit kan uitsluitend op afspraak.

13. De geleverde schilderijen door Best Paintings zijn volledig opgespannen en kunnen direct opgehangen worden. Best Paintings verzorgt geen ophangsystemen van welk soort dan ook, hiervoor dient de klant zelf zorg te dragen.

14. De schilderijen worden gratis geleverd alleen binnen Nederland met uitzondering van de waddeneilanden. Kosten van leveringen van schilderijen in het buitenland zal in overleg gaan.

15. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het schilderij(en) aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Best Paintings hiervan in kennis te stellen.

16. Best Paintings is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht gebruik te maken van derden.

Garantie / Aansprakelijkheid

17. Best Paintings hanteert de standaard garantie zoals op de site vermeld. In geval van twijfel zal de mening van Best Paintings doorslaggevend zijn.
14 dagen niet goed geld terug garantie geldt alleen voor schilderij (en) die niet in nabestelling zijn en ook niet voor gekochte schilderij(en) die voor een speciale prijs verkocht zijn via Marktplaats of soort gelijke sites. 

18. Best Paintings is niet aansprakelijk voor de door de klant zelf foutief bestelde schilderij(en).

19. Best Paintings staat ingeschreven bij de kamer van koop handel te Tilburg onder nummer 18086159

Communicatie

20. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Best Paintings, dan wel tussen Best Paintings en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Best Paintings niet aansprakelijk..

Toepasselijk recht

21. Op alle overeenkomsten, bestellingen, aanbiedingen en verplichtingen, als mede op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

22. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen aanhangig worden gemaakt aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Onze gegevens

Best Paintings
Locatellistraat 5
5049JT Tilburg
013-8504883